Regulamin wydawnictwa internetowego oraz księgarni goldin.pl§1 Postanowienia ogólne regulaminu goldin.pl1. Sporządzony Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w ramach sklepu internetowego goldin.pl / www.goldin.pl od goldin.pl / Krzysztof Trybulski, 26-600 Radom, Malczewskiego 20/12, 26-600 Radom


2. Definicje użyte w regulaminie:


 • Klient – podmiot lub osoba fizyczna, na rzecz których zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być umowa sprzedaży;

 • Sprzedawca – firma Krzysztof Trybulski, z siedzibą w Radomiu (26-600), Malczewskiego 20/12, nip: PL7962797643, REGON: PL388815098, biuro@goldin.pl, będącym właścicielem sklepu internetowego;

 • Sklep/księgarnia/wydawnictwo – sklep internetowy, którego właścicielem jest firma Krzysztof Trybulski, znajdującym się pod adresem https://www.goldin.pl

 • Konsument/klient – podmiot lub osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Regulamin – niniejszy dokument;

 • Newsletter – informacje mające charakter treści handlowych, w tym promocyjnych zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2013.1422 z późn. zm. przesyłane przez sprzedawcę lub w jego imieniu do klienta drogą elektroniczną.

3. Przedmiotem oferty i sprzedaży detalicznej oraz hurtowej sklepu są publikacje w wersji elektronicznej, audio, książek, e-booków. Oferowane produkty dostępne są w sklepie w formie produktów lub usług elektronicznych oraz fizycznych.


4. Wszystkie informacje dotyczące produktów znajdują się na stronie internetowej www.goldin.pl, a także są dostępne w treści wiadomości e-mail przesyłanych przez sprzedawcę.


5. Klient ma możliwość podejmowania kontaktu ze sprzedawcą za pomocą drogi elektronicznej na adres e-mail: biuro@goldin.pl oraz drogą pocztową na adres wskazany w punkcie wskazującym sprzedawcę.§2 Warunki korzystania z usług wydawnictwa internetowego1. Złożenie zamówienia w sklepie przez klienta jest możliwe w przypadku spełnienia przez niego poniższych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu;

 • możliwość korzystania z przeglądarki internetowej uwzględniając jej najbardziej aktualne wersje;

 • możliwość korzystania ze sprzętu o minimalnych parametrach rozdzielczości ekranu tj. 1024×768;

 • posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;

 • włączenie w przeglądarce opcji zapisu plików cookies.

2. Sklep oferuje usługi elektroniczne w następującej postaci:


 • formularz zamówienia;

 • formularz kontaktowy;

 • chat;

 • newsletter.

3. Świadczenie powyższych usług nie wiąże się z pobieraniem dodatkowych opłat.


4. Czas świadczenia usług przez sklep jest nieoznaczony. Przez cały czas ich trwania klient bez podawania przyczyny ma możliwość rezygnacji z danej usługi w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Informacje o podjętej decyzji przesyła w wiadomości e-mail na adres e-mail sprzedawcy, o którym mowa w punkcie 2.


§3 Warunki zawierania umów1. Stronami zawartej umowy są sprzedawca i klient.


2. Wszystkie podane na stronie sklepu ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT oraz są cenami ostatecznymi. W cenę oferowanego produktu nie jest wliczany koszt przesyłki który jest zawsze darmowy.


3. Sprzedawca dokłada starań, by prezentowane na stronie fotografie produktów odpowiadały stanowi faktycznemu. W celu zminimalizowania pomyłek bądź niejasności obok produktu zamieszone są szczegółowe opisy. W przypadku pytań, przed zakupem należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśniania wątpliwości.


4. Składanie zamówień odbywa się przez stronę sklepu korzystając w tym celu z formularza zamówienia nie wymagającego rejestracji. Nie jest możliwe dokonywanie zamówień drogą telefoniczną, ani poprzez wysyłkę wiadomości e-mail.


5. Dokonywanie zakupu w sklepie odbywa się poprzez wybór danego produktu w sklepie i kliknięcie przycisku potwierdzającego zamiar dokonania zamówienia. W kolejnym kroku klient przechodzi do określenia sposobu realizacji płatności oraz dostawy produktu.


6. Wybór opcji potwierdzającej wolę złożenia zamówienia przez klienta, przekierowuje klienta na stronę podsumowania zamówienia, w tym o podstawowych cechach zamówionego produktu, łącznej cenie obejmującej opłaty za dostawę oraz dane klienta podane w formularzu zamówienia.


7. Aby dokonać ostatecznego zamówienia klient potwierdza jego złożenie, poprzez wybór odpowiedniej opcji przy podsumowaniu zamówienia.


8. Przejście na stronę umożliwiającą opłacenie należności za złożone zamówienie oznacza tym samym, że klient potwierdza złożenie zamówienia, którego konsekwencją zgodnie z oświadczeniem wiedzy jest obowiązek zapłaty. Tym samym umowa sprzedaży zostaje zawarta. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jego opłacenie. Wiadomość z informacją o dokonaniu płatności lub jego braku klient każdorazowo otrzyma na swój adres e-mail.


9. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą elektroniczną w wiadomości e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia do realizacji wraz z niezbędnymi danymi, w tym: określenie głównych cech zamówionych produktów, termin realizacji zamówienia, łącznej ceny wraz z opłatami za dostawę, danymi osobowymi klienta, podanymi przez niego w formularzu zamówienia.


10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy odbywa się na drodze udostępnienia niniejszego regulaminu na stronie sklepu, a utrwalenia treści umowy w systemie informatycznym sklepu.


11. W sytuacji, w której dane teleadresowe klienta są niezgodne z faktycznymi informacjami sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy spzedaży.


§4 Warunki płatności1. Sklep internetowy udostępnia poniższe formy płatności za zamówienie:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedającego (przedpłata),

 • pośrednictwo zewnętrznego operatora płatności (przedpłata) Tpay: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem 0000412357,
  NIP 7773061579, REGON 300878437,
  o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

2. Klient ma obowiązek dokonania zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.


3. W przypadku zdarzenia, którego skutkiem jest zwrot środków płatniczych dotyczących transakcji dokonanej przez klienta, sprzedający realizuje w/w zwrot na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego klient dokonał płatności.


§5 Warunki i koszty dostawy1. Klient nigdy nie ponosi żadnych kosztów dostawy zamówionych przez siebie produktów na podany przez siebie adres doręczenia.


2. Dostarczenie produktów pod wskazany adres odbywa się na terenie Unii Europejskiej, a związane z tym opłaty zamieszczone są w panelu Sklepu oraz w wiadomości e-mail, która potwierdza przyjęcie zamówienia.


3. Udostępniony przez sprzedawcę sposób dostawy produktów obejmuje przesyłkę elektroniczną (e-mail) lub wysyłkę poprzez Pocztę Polską, kurierem, paczkomatem, według wskazań zamawiającego wskazanych podczas składania zamówienia.


4. Realizacja zamówienia odbywa się do 24 godzin w dni robocze licząc od daty zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie sprzedawcy lub w przypadku płatności kartą płatniczą, od daty uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Deklarowany czas wysyłki dla większości zamówień to 15 minut od czasu potwierdzenia wykonania płatności przez klienta i jego pozytywna weryfikacja w przypadku zamówień dotyczących przedmiotów w wersji elektronicznej; lub gwarancja nadania przesyłki fizycznej, w ciągu 24 godzin w dni robocze. Każdorazowo, informacja o czasie wysyłki podana jest klientowi w trakcie składania zamówienia.


§6 Warunki odstąpienia od umowy1. Wszystkie postanowienia zawarte w §6 obejmują uprawnienia przyznane wyłącznie klientowi będącemu konsumentem.


2. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedawcą bez podania przyczyny i w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru produktu.


3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@goldin.pl lub drogą pocztową na adres: Malczewskiego 20/12, 26-600 Radom.


4. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wpływa na skuteczność odstąpienia. Istotne jest przesłanie go w przewidzianym regulaminem terminie. Zaraz po jego otrzymaniu sprzedawca drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) potwierdza przyjęcie oświadczenia.


5. W terminie do 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres sprzedawcy, konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionych produktów ponosząc wszystkie związane z tym koszty dostawy do sprzedawcy.


6. Przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oznacza, że umowa nie została zawarta.


7. W przypadku, gdy konsument przyczynił się do zmniejszenia wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w tym zerwania metek, koszty czyszczenia czy naprawy części, ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą. Sposób oceny funkcjonowania i cech produktów powinien odpowiadać czynnościom, jakich konsument dokonuje w tym samym celu w sklepie stacjonarnym.


8. Po otrzymaniu od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w/w oświadczenia ma obowiązek zwrócić konsumentowi środki płatnicze za zakupione produkty wraz z kosztami dostawy produktu. Koszty te nie będę obejmować innych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, których nie obejmuje podstawowa oferta dostępna w sklepie. Zwrot płatności przez sprzedawcę jest dokonywany z wykorzystaniem takiego samego sposobu płatności, z jakiego korzystał konsument, o ile wyraźnie nie wymienił innego.


9. Sprzedawca do chwili otrzymania zwrotu produktu lub dowodu jego odesłania/dostarczenia przez konsumenta nie ma obowiązku zwrotu środków płatniczy otrzymanych od Konsumenta.


10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów, których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne, a także programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku materialnym i gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§7 Warunki reklamacji produktu
1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.


2. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po dwóch latach od dnia wydania produktu. Wcześniej konsument może powiadomić sprzedawcę o stwierdzeniu w/w wad przesyłając informacje o tym w wiadomości e-mail na adres: biuro@goldin.pl


3. Konsument może złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób uwzględniający wykorzystanie trwałego nośnika.


4. Treść zgłoszenia reklamacyjnego powinna obejmować:


 • imię i nazwisko lub firmę kupującego;

 • adres zamieszkania lub siedziby do korespondencji;

 • dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu);

 • szczegółowe oznaczenie reklamowanego towaru;

 • wskazanie wady, jako podstawy do uznania niezgodności towaru z umową i datą jej wystąpienia;

 • żądanie konsumenta, w zakresie: usunięcia wady, o wymiany produktu, obniżenie ceny, odstąpienia od umowy;

 • podpis i datę wniesienia składającego reklamację.

5. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić wpływ reklamacji i wezwania konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu w celu ustosunkowania się do reklamacji.


6. W przypadku braku uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z opinią dotyczącą braku uznania jej zasadności.


7. W przypadku, gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że sprzedawca uznał reklamację konsumenta wraz ze wszystkimi zawartymi w niej żądaniami.8§ Warunki przetwarzania danych osobowychPaństwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od państwa wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:


 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w tym Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem 0000412357,
  NIP 7773061579, REGON 300878437,
  o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. .

 • podmioty kredytujące / leasingodawcy

 • dostawcy systemu ankiet opiniujących

 • dostawcy usług zaopatrujących sklep w rozwiązania techniczne,

 • informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające sklepowi prowadzenie działalności gospodarczej

 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający sklepowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.


§9 Warunki zawierania umów z przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych1. Postanowienia zawarte w §8 mają zastosowanie i odnoszą się wyłącznie do umów zawieranych z klientami, którzy definiowani są jako przedsiębiorcy dokonujący zamówienia w celach z prowadzoną działalnością zawodową.


2. W przypadku złożenia zamówienia dokonywanego w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej przyjmuje się, że osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu której składa w/w zamówienie. Zamówienia złożone bez stosownego upoważnienia będą skutkować odpowiedzialnością osoby je składającej w pełnym wymiarze, w tym za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.


3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwyczajowej oceny stanu dostarczanej przesyłki przez przewoźnika , a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia czy ubytku zamówionego produktu, obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika.


4. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dołożył starań, by ocenić rodzaj i poziom uszkodzenia zamówionego produktu oraz niezwłocznie nie powiadomił o tym sprzedawcy, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.


5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia zawartej z przedsiębiorcą umowy w okresie 14 dni od daty jej zawarcia i bez podania przyczyn.


6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między sprzedawcą a przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.§10 Warunki polubownych sposobów rozwiązania sporów1. W przypadku występowania konieczności rozwiązania sporu wynikłego z faktu dokonywania zakupów w sklepie, konsument może skorzystać z pomocy poniższych instytucji w ramach polubownego rozwiązania sporu, poprzedzającego rozstrzygnięcia na drodze sądowej:


 • stały polubowny sąd konsumencki (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży);

 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (możliwość złożenia wniosku o wszczęciu postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu);

 • Powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów

 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Platforma ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w przypadku sporów na szczeblu unijnym)

2. Wszystkie informacje obejmujące tryb i sposób skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów oraz szczegóły procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych w/w instytucji.§11 Warunki otrzymywania i rezygnacji z newslettera1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym, bądź zapisania się na niego w dowolnym momencie wykorzystując dedykowany temu formularz na stronie internetowej.


2. Klient w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera, co stanie się poprzez odznaczenie właściwej opcji w formie linku znajdującego się na samym dole każdego newslettera, na swoim koncie lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.


§12 Postanowienia końcowe1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu wynikające ze zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także zmian w zakresie sposobu zawierania i realizacji umów i transakcji, sposobów dostaw oraz dokonywania płatności i rozszerzeniu oferty sklepu o nowe produktu i usługi.


2. Wszelkie zmiany nie dotyczą umów i transakcji, które są w trakcie realizacji.


3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dotyczące przepisów znajdujących się w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


4. Autorzy ani wydawnictwo nie gwarantują żadnych efektów ani rezultatów, po zastosowaniu praktycznej oraz teoretycznej wiedzy, zawartej w publikacjach, dostępnych w ofercie. W związku z tym, publikacje w ofercie należy traktować bardziej jako formę rozrywki niż jako jedyne źródło prawidłowej i sprawdzonej wiedzy.5. Treść niniejszego regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 18.07.2023r.


0